Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Rhowch i ACNEW

Sir-y-Fflint a Wrecsam

Mae nifer y bobl hŷn sy’n byw yn y gymuned yn cynyddu a bydd yn parhau i wneud hynny am flynyddoedd i ddod gan roi mwy a mwy o bwysau ar ein gwasanaethau.

Fel elusen, rydym yn dibynnu ar roddion a gweithgareddau codi arian er mwyn i ni allu parhau i ddarparu ein gwasanaethau a datblygu rhai newydd. Yn yr hinsawdd ariannol fel y mae hi, rydym yn dibynnu fwy a mwy ar roddion i gynnal y gefnogaeth a gynigiwn.

Rydym yn defnyddio’r holl roddion sy’n dod i mewn i’r elusen i helpu pobl hŷn yn Sir y Fflint a Wrecsam i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ac yn brysur yn eu cymunedau lleol.

Sicrhau ein bod yn defnyddio’r arian a dderbyniwn yn y ffordd orau mae gennym reolau tynn ynglŷn â threuliau ac rydym yn dewis yr opsiwn cost isaf lle gallwn (er enghraifft rhannu ceir i fynd i gyfarfodydd, gweithio mewn clwstwr ac ati). Mae ein cyfrifon yn cael eu harchwilio’n annibynnol i sicrhau bod yr arian i gyd yn cael ei wario’n briodol.

Rydym wedi ymroddi i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’r holl bobl hŷn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.


Dyma rai esiamplau o’r hyn y gall eich rhoddion olygu i rywun hŷn

  • Mae £5 yn talu costau gwirfoddolwr i fod yn gyfaill dros y ffôn i 10 o bobl hŷn sy’n teimlo’n unig.
  • Mae £10 yn rhoi cyfle i berson hŷn sy’n unig a heb neb yn gwmni i fynd i’n parti Nadolig oherwydd fel arall byddai’n dathlu’r Nadolig ar ei ben/phen ei hun.
  • Mae £20 yn talu am logi safle i gynnal gweithgareddau, sesiynau torri ewinedd y traed neu ddigwyddiadau unwaith yn unig.
  • Mae £50 yn talu am hanner diwrnod o wybodaeth a chyngor i bobl hŷn, eu gofalwyr neu eu teuluoedd.
  • Mae £100 yn talu am gynghorydd, am ddiwrnod, i gefnogi pobl hŷn i wneud cais am unrhyw fudd-daliadau y maent o bosib yn gymwys i’w derbyn.

Sut y gallwch chi wneud rhodd i Connects Oedran

Gallwch roddi mewn llawer o wahanol ffyrdd ac mae’n bwysig eich bod yn dewis y dull sydd fwyaf addas i chi.

Mae angen eich help i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl hŷn yn eich ardal leol.


Gwneud Rhodd er cof

Gwneud gwahaniaeth gwirioneddol er cof am rywun arbennig

Mae llawer o bobl yn dewis ein helpu drwy roi rhodd er cof, felly fe allech chi ofyn i deulu a ffrindiau i gofio chi gyda rhoddion i Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru yn hytrach na blodau yn eich angladd.

Ar ôl eich anwyliaid yn cael eu cymryd gofal, gall hyd yn oed cyfraniad bach i’n sefydliad ein helpu i barhau i wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl hŷn. Gallwch wneud hyn trwy adael cymynrodd neu rodd yn eich ewyllys, gallwch gysylltu â’ch cyfreithiwr i drefnu hyn. Os nad oes gennych ewyllys rhowch wybod i ni a gallwn gynnig rhywfaint o gymorth gyda hyn.

Rydym yn gwerthfawrogi pob rhodd a wneir i’r sefydliad felly cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad post llawn fel y gallwn gydnabod eich cyfraniad caredig ac efallai y byddwn hefyd yn gallu hawlio Cymorth Rhodd ar eich rhodd. Cliciwch yma gael gwybod mwy am Gymorth Rhodd.